УСЛУГИ

СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

 • Пълно счетоводно обслужване
 • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи
 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност
 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки-декларации по ЗДДС
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите
 • Изготвяне на базови и допълнителни справки за нуждите на мениджмънта;
 • Изготвяне и подаване на всички необходими документи, свързани с дейността ви, в НАП, НОИ, БНБ, Търговски регистър и други институции;

Счетоводното обслужване може да се осъществява и посредством online счетоводство. Така предоставяме достъп до нашето абонаментно счетоводно обслужване без да се налага да губите време и средства. Ние се грижим за логистиката и организацията на счетоводната дейност.

ТРЗ ОБСЛУЖВАНЕ

 • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
 • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски
 • Попълване на платежни нареждания за плащане на дължимите суми към бюджета.
 • Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж
 • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки

ДАНЪЧНИ УСЛУГИ

 • Становища и решения по данъчни казуси по всички данъчни закони
 • Консултации относно данъчните ефекти при придобиване и преобразуване (вливане, сливане, разделяне, отделяне)
 • Консултации и решения за избягване на двойно данъчно облагане
 • Данъчна защита по време на данъчни ревизии
 • Обжалване на ревизионни актове на НАП
 • Проверка за спазване на данъчното законодателство – данъчен дю дилиджънс
 • Консултации относно социалното и здравното осигуряване
 • Съдействие при издаване на удостоверения за целите на осигуряването. Можем да ви съдействаме при получаване на:
  • удостоверение за осигуряване в България, което да ви послужи при работа на територията на друга държава членка на ЕС, ЕИП или в Швейцария
  • удостоверения за минали периоди на осигуряване в България, които да ви послужат при изчисляването на различни обезщетения или пенсия в чужбина
 • Консултации относно задължения за деклариране на сделки пред БНБ, включително оформяне на свързаните с това документи и подаването им

ФИНАНСОВ ОДИТ

 • Одит на финансовите отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно Националните счетоводни стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП), Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), US GAAP и/или друга общоприета отчетна рамка
 • Одит на консолидирани финансови отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно НСФОМСП, МСФО, US GAAP и/или друга общоприета или специфична отчетна рамка и изготвяне на консолидиран доклад
 • Одит на проекти, финансирани по програми от Европейските фондове или други международни финансови институции (като Международна банка за възстановяване и развитие), и/или правителствени и неправителствени организации
 • Одит на финансови отчети, изготвени в съответствие с отчетна рамка със специално предназначение
 • Одит на отделни компоненти на финансов отчет, или на конкретен елемент, статия или позиция от финансов отчет
 • Одит със специални цели във връзка с регулаторни изисквания
 • Вътрешен одит – резултатите се представят на ръководството в подробен вътрешен доклад, съдържащ основните констатации по оценката и спазването на вътрешно-контролните правила, оперативни процедури и отчетни изисквания

ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ

 • Регистрация  на търговски дружества, както и предложение за  най – подходящата форма на дружество за Вашата дейност
 • Вписване на промени в обстоятелствата на дружеството, продажба и изкупуване на дялове и акции, откриване и закриване на клонове
 • Изготвяне на договори и документи, свързани с ежедневната работа на дружеството
 • Изготвяне на пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус
 • Регистрация, преобразуване и прекратяване на кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел
 • Правни консултации по данъчно-правни въпроси
 • Сделки с недвижими имоти и вещни права
 • Изготвяне на нотариални актове
 • Проверка и изготвяне на становища за собствеността на недвижими имоти
 • Консултации при кандидатстване за банков кредит, свързани с учредяването на ипотека и особен залог
 • Консултация и  изготвяне на всички необходими документи при сделки с автомобили (МПС)
 • Съдействие при сключване на договор за лизинг
 • Изготвяне всички видове документи, свързани с трудово-правните отношения в дружеството
 • Съдействие, консултации и представителство за извънсъдебно решаване на трудови спорове

КОНСУЛТАЦИИ

 • Становища и решения по данъчни казуси по всички данъчни закони
 • Консултации относно данъчните ефекти при придобиване и преобразуване (вливане, сливане, разделяне, отделяне)
 • Консултации и решения за избягване на двойно данъчно облагане
 • Данъчна защита по време на данъчни ревизии
 • Обжалване на ревизионни актове на НАП
 • Проверка за спазване на данъчното законодателство – данъчен дю дилиджънс
 • Консултации относно социалното и здравното осигуряване
 • Съдействие при издаване на удостоверения за целите на осигуряването. Можем да ви съдействаме при получаване на:
  • удостоверение за осигуряване в България, което да ви послужи при работа на територията на друга държава членка на ЕС, ЕИП или в Швейцария
  • удостоверения за минали периоди на осигуряване в България, които да ви послужат при изчисляването на различни обезщетения или пенсия в чужбина
 • Консултации относно задължения за деклариране на сделки пред БНБ, включително оформяне на свързаните с това документи и подаването им