ФИНАНСОВ ОДИТ

АЛВИС-М ООД Ви предлага провеждането на независим финансов одит, при който се анализират различни показатели и тяхното съответствие с определени критерии, както и представянето на резултатите от тази съпоставка. Независимото разглеждане и проверка се извършва от специално назначени одитори при спазване на всички национални и международни стандарти и завършва с изготвянето на одиторски доклад.

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

  • Одит на финансовите отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно Националните счетоводни стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП), Международните стандарти за финансови отчети (МСФО), US GAAP и/или друга общоприета отчетна рамка
  • Одит на консолидирани финансови отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно НСФОМСП, МСФО, US GAAP и/или друга общоприета или специфична отчетна рамка и изготвяне на консолидиран доклад
  • Одит на проекти, финансирани по програми от Европейските фондове или други международни финансови институции (като Международна банка за възстановяване и развитие), и/или правителствени и неправителствени организации
  • Одит на финансови отчети, изготвени в съответствие с отчетна рамка със специално предназначение
  • Одит на отделни компоненти на финансов отчет, или на конкретен елемент, статия или позиция от финансов отчет
  • Одит със специални цели във връзка с регулаторни изисквания
  • Вътрешен одит – резултатите се представят на ръководството в подробен вътрешен доклад, съдържащ основните констатации по оценката и спазването на вътрешно-контролните правила, оперативни процедури и отчетни изисквания

За да ви предложим най-подходящия вариант за Вашия бизнес, можете да се свържете с нас като ни изпратите запитване, а ние ще изготвим оферта, изцяло съобразена с Вашите нужди.