ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ

УСЛУГАЦЕНА
Устна консултация50 лв.
Писмено становище100 лв.

Учредяване и регистрация на търговско дружество*

На Едноличен търговец150 лв.
На ООД/ЕООД200 лв.
На АД500 лв.
Събирателно дружество180 лв.
Комендитно дружество200 лв.
Фондации и сдужесния с нестопанска цел350 лв.
Жилищностроителна кооперация250 лв.
Кооперативно сдружение250 лв.
Изготвяне и подаване на Декларация за неактивност на търговско дружество в Търговски регистър30 лв.
Изваждане на актуално състояние от Търговския регистър30 лв.
Вписване на промяна по партидата на дружество50 лв.
Вписване на промяна в капитала на дружество100 лв.
Заличаване на ЕТ130 лв.
Преобразуване на търговско дружество250 лв.
Ликвидация на ООД/ЕООД250 лв.
Прехвърляне на предприятие на търговско дружество200 лв.

Недвижими имоти

Изготвяне на предварителен договорот 100-250 лв.
Проверка на право на собственост, тежести и др. и даване на писмено становищеот 100-300 лв.

Изготвяне на нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, суперфиция и сервитути, извънсъдебна спогодба, както и за извършване и съставяне на акт по обстоятелствена проверка на база на цената на съответния договор или акт*:

при цена до 1000 лв100 лв.
при цена от 1000 до 10 000 лв.150 лв.
при цена от 10 000 до 50 000 лв250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.
при цена от 50 000 до 100 000 лв.500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.
при цена над 100 000 лв.700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.
За лично представителство пред нотариус, във връзка изповядване на сделка с недвижим имот100 лв.
Изготвяне на договор за покупко-продажба на МПС/движима вещот 100 лв.-150 лв.
Изготвяне на договор за наем80 лв.
Изготвяне на договор за заем80 лв.

*В цените не са включени дължимите държавни такси